تبلیغات
ولاردشت: گیاهان دارویی، پزشکان بی زبان - فرم فروشنامه ساده

فرم فروشنامه ساده

یکشنبه 27 مهر 1393 12:55 ب.ظ

نویسنده : احمد قزوینی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ،

فروشنامه                       تاریخ :---/---/

فروشنده : --------------- فرزند ----------------  دارنده شناسنامه شماره ---------------- ساکن---------------شماره تماس-------------- .

خریدار : ---------------- فرزند ------------ دارنده شناسنامه --------وکد ملی شماره ------------- ساکن -----------شماره تماس-----------------.

مورد معامله : -------------------

مبلغ معامله : طبق توافق با  شرایط موجود ملک به مبلغ -------------- میلیون ریال معادل --------------- میلیون تومان .

کل مبلغ معامله طی چک شماره                مورخه              در جلسه

تحویل فروشنده گردید . در صورت عدم پرداخت بموقع مبلغ معامله از طرف خریدار، به منزله فسخ قرار داد بوده و خریدار عامل فسخ محسوب میگردد .

مبلغ فسخ : در صورت فسخ هر یک از طرفین فسخ کننده مکلف

است مبلغ پنجاه میلیون ریال با بت فسخ بپردازد .

 

 

خریدار :                  فروشنده :

 

شاهد :                شاهد :

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 27 مهر 1393 12:58 ب.ظ